รับสมัครงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ด จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย

Call: (+66) 83-834-2615

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

เงื่อนไขการจ้างงาน

 1. ก่อนลงงานต้องเซ็นสัญญาจ้างทั้งสองฝ่ายสัญญาจ้างจะต้องเป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยไดมอนด์การ์ดจำกัดเท่านั้นหากไม่มีการเซ็นสัญญาจ้างผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับความเสียหาย
 2. การใช้เงินค่ารักษาความปลอดภัยวางบิลทุกสิ้นเดือนเก็บเช็คทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปโดยไม่เกินวันที่ 15 เกินปรับวันละ 500 บาทต่อวัน
 3. สิ่งที่รับผิดชอบจะระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน
 4. สิ่งที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้คือเงินสดเช็คอาภรณ์เครื่องประดับทุกชนิดรถยนต์จักรยานยนต์และรถทุกชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ปืนปากกาแว่นตาโทรศัพท์มือถือพระเครื่องกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ notebook บัตรเครดิตศิลปวัตถุหลักทรัพย์ต่างๆและทรัพย์สินในยานพาหนะเอกสารสำคัญต่างๆ
 5. วงเงินประกันความเสียหายเท่ากับอัตราค่าจ้างหรือตามที่บริษัทรักษาความปลอดภัยไดมอนด์การ์ดจำกัด
 6. การปรับความผิดใดๆก็ตามจะไม่เกินวงเงินค่าจ้างต่อวันต่อนาย
 7. เงินค่าจ้างรักษาความปลอดภัยผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์ยึดหน่วงถ่วงเวลาไว้เกินกำหนดของการรับค่าจ้างตามสัญญาหรือจะนำไปหักลบกลบหนี้หรือความเสียหายอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานและความรับผิดชอบต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

คุณสมบัติของพนักงาน

รายละเอียดคุณสมบัติของพนักงาน

 1. เซนติเมตรขึ้นไปหรือผ่านการเป็นทหารและฝึกอบรมเป็นอย่างดี
 2. หญิงอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปีสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านรปภมาก่อน
 4. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงทางบริษัทได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานทุกคนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้ในและมีถิ่นฐานที่อยู่ที่ชัดเจนแน่นอน
 6. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทและลงความเห็นว่าเหมาะกับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยและผ่านการกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัยและเสริมทักษะไหวพริบด้านการบริการและการพูดจาให้เหมาะสมแต่ละหน้างานที่ดูแล
 7. ต้องไม่ติดยาเสพติดการพนันและโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 8. ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่บริษัทเข้าพบผู้ว่าจ้างจะต้องมีการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำการติดต่อดูแลหน้างานเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

hot line 24 ชั่วโมง