การอบรมพนักงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ด จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย

การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันกรณีที่ใช้บริการรปภจำนวนมากนับตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยทางบริษัทได้กำหนดช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้หรือแล้วแต่ตกลงตามสัญญาว่าจ้าง

กำหนดเวลาเข้าเวรตามปกติ

ระยะการทำงาน 12 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งออกเป็น 2 กะดังนี้คือ

  • ผลัดที่ 1.07.00 นถึง 19.00 น หรือ 08.00 นถึง 20.00 น
  • ผลัดที่ 2.19.00 นถึง 07.00 น หรือ 20.00 นถึง 08.00 น

บริษัทได้จัดเตรียมกำลังพลสำรองไว้สำหรับทดแทนพนักงานที่ขาดหรือขาดโดยไม่แจ้งบริษัทลากิจลาป่วยลาพักร้อนหรือลาออกโดยกระทันหันการลาออกล่วงหน้าหรือกรณีที่หน่วยงานใดต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสริมกรณีพิเศษทางบริษัทได้จัดเตรียมกำลังพลไว้ตลอดเวลาเพื่อเป็นกำลังสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง

การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ทางบริษัทจัดให้มีการอบรมด้านการดับเพลิงกับทางพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนและจะเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราวไปตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและจัดเสนอแผนการจับกุมในกรณีที่มีการโจรกรรมและแผนซ้อมดับเพลิงต่อผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งบริษัทรับบริการจัดเจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงอบรมและซ้อมดับเพลิงต่อหน่วยงานหรือบริษัทของท่าน

1.พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างทุกคนผ่านการฝึกอบรมผจญเพลิงเบื้องต้นโดยแสดงเอกสารผ่านการฝึกอบรมต่อผู้ว่าจ้างภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามสัญญา

2.ครั้งโดยจะทำการจัดฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ลงนามสัญญา

3.จัดทำคู่มือปฏิบัติคนในยามเกิดอัคคีภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • การอพยพคนออกจากอาคารในยามเกิดอัคคีภัยและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเหตุการณ์สงบการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ทำรายงานการตรวจสอบเชิงป้องกันอุปกรณ์ดับเพลิงของอาคารเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพร้อมทำงานเมื่อเกิดเหตุ

พิเศษสุดทางบริษัทรักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ดจำกัดจัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับทางผู้ว่าจ้างฟรีปีละ 1 ครั้งโดยหน่วยงานราชการพร้อมหนังสือรับรอง

hot line 24 ชั่วโมง